1.  Innledende bestemmelser
  1.1 Definisjoner
  Selskapet: Selskapet er i denne sammenheng Fremtind Service AS, heretter kalt Fremtind Service. Fremtind Service er godkjent AutoPASS-utsteder, og tilbyr tjenester for betaling av bompenger og ferjetransport gjennom AutoPASS Samvirket.

  Kunden: Kunden er den som inngår avtalen med Fremtind Service AS. Avtalen kan tegnes av både privatpersoner og bedrifter.

  Operatør: Operatør er en fellesbetegnelse på bompengeselskaper og ferjeselskaper som inngår i AutoPASS Samvirke. I Norge finnes det fem regionale bompengeselskap (Fjellinjen AS, Ferde AS, Vegfinans AS, Vegamot AS og Bompengeselskap Nord AS).

  AutoPASS-utsteder: AutoPASS-utsteder er et selskap eller annen juridisk person som etter godkjenning i henhold til Utstederforskriften § 21 eller driftsgodkjenning i henhold til § 22 inngår avtaler med operatørene og kundene for å tilby tjenester for betaling av bompasseringer og ferjetransport gjennom AutoPASS Samvirke.

  AutoPASS: AutoPASS er det norske systemet for elektronisk betaling av bompenger som eies av Statens vegvesen.

  AutoPASS Samvirke: AutoPASS Samvirke er nettverket for elektronisk betaling av bompenger på det offentlige vegnettet og ferjebilletter på offentlige ferjesamband i Norge.

  Avtalepassering: En bompassering eller en ferjebetaling som er registrert og tilordnet kundens avtale med Fremtind Service.

  EETS-området: EETS er det europeiske elektroniske rammeverket for samvirke mellom europeiske utstedertjenester, og står for European Electronic Toll Service. EETS-området er områder i Europa hvor det drives elektronisk innkreving på det offentlige vegnettet i henhold til EETS.

  1.2 Avtalen
  Denne avtalen er en avtale mellom deg som Kunde og Fremtind Service AS som AutoPASS-utsteder (heretter kalt «Fremtind Service»).

  Avtalen gjelder innkreving av betaling for passeringer i bomstasjoner og ferjeanlegg i AutoPASS Samvirket. En bompassering eller en ferjebetaling som er registrert og tilordnet Kundens avtale med Fremtind Service omtales heretter som en «avtalepassering». Avtalepasseringer gjelder alle passeringer knyttet til Kundens avtale, uavhengig om avtalepasseringen er registrert med bombrikke eller bilde.

  Gjeldende avtalebetingelser er alltid å finnes her på link til fremtindservice.no

  1.3 Inngåelse av avtale 
  Avtalen trer i kraft og er gyldig fra det tidspunktet Kunden har fått tildelt en AutoPASS-brikke i betalingssystemet og har mottatt kvittering. Dette skjer som oftest innen fem virkedager. Kunden vil samtidig få endret status til «aktiv» på Fremtind Service sine elektroniske kundesider, «Min side».

  1.4 AutoPASS-brikken 
  AutoPASS-brikken er en elektronisk brikke som benyttes for elektronisk betaling av avtalepasseringer i AutoPASS Samvirket. Brikken er knyttet til kjøretøyets registreringsnummer, og kan brukes i alle automatiske bomstasjoner og ferjeanlegg i Norge.

  AutoPASS-brikken kan også brukes i land tilknyttet EasyGo og EETS.  

  1.5 Depositum
  AutoPASS-brikken utstedes av Fremtind Service mot betaling av et depositum. Depositumet refunderes ved oppsigelse av avtalen i henhold til punkt 8.

  1.6 Takster og rabatter 
  Takster og rabatter for bruk av AutoPASS-brikken i bompengeanlegg og fergeanlegg fastsettes av offentlige myndigheter. Informasjon om takster og rabatter finnes på www.autopass.no og på nettsiden til den enkelte operatør.

  1.7 Lokale avtaler
  Kunden kan inngå lokal avtale med den enkelte operatør. Hvis Kunden oppretter en lokal avtale, må endringer som bytte kjøretøy, adresse eller lignende, endres både i avtale med Fremtind Service og lokal avtale. Informasjon om lokale avtaler som tilbys av de enkelte operatørene finnes på operatørenes nettsider.

   
 2. Selskapets plikter og rettigheter
  2.1 Fremtind Service er betalingsformidler mellom Kunden og operatører som inngår i AutoPASS Samvirket, EETS og EasyGo 

  2.2 Fremtind Service har rett og plikt til å kreve inn betaling fra Kunden for alle passeringer i AutoPASS Samvirket som er registrert og tilordnet Kundens avtale med Fremtind Service.

  2.3 Fremtind Service skal betale operatøren i henholdt til gjeldene takstvedtakene for alle avtalepasseringer foretatt av Fremtind Service sine kunder.

  2.4 Fremtind Service skal sørge for at informasjon knyttet til Kundens avtale, herunder Kundens kjøretøy, gjøres tilgjengelig for operatørene.

  2.5 Fremtind Service skal sørge for at norsk-registrerte kjøretøy, som er knyttet til Kunden sin avtale, til enhver tid er registrert med rett miljøparameter i henhold til det som er oppført i Autosys. Miljøparameter for kjøretøy kan for eksempel være diesel, bensin, ladbar hybrid, elektrisitet eller hydrogen. Kunder med utenlandsk registrerte kjøretøy er selv ansvarlige for å registrere kjøretøyet med korrekt miljøparameter i Fremtind Service sitt sentralsystem når kunde oppretter AutoPASS-avtale.

  2.6 Fremtind Service skal tilby avtale til Kunden uten gebyrer eller andre tilleggskostnader, med unntak for gebyrer som kan ilegges med hjemmel i utstederforskriften § 19. Fremtind Service kan blant annet ilegge gebyrer knyttet til inkasso, gebyr knyttet til Kundens valg av alternativ betalings- eller faktureringsløsning og forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrenteloven. Fremtind Service kan også kreve gebyrer og nødvendige tilleggskostnader for utstedelse av ny AutoPASS-brikke til Kunden ved tap eller skade, samt stille krav om økonomisk sikkerhet fra Kunden i henhold til punkt 2.8.

  2.7 Fremtind Service skal ikke forskjellsbehandle kunder på bakgrunn av nasjonalitet, bosted, eller kjøretøyets registreringsland.

  2.8 Fremtind Service kan ikke nekte inngåelse av avtale eller si opp avtalen uten saklig grunn. Eksempelvis vil dokumenterbare forhold som gir høy risiko for svindel eller mislighold av betalingsforpliktelser regnes som saklig grunn. Kundens rett til nasjonale eller lokale fritak for bompasseringer eller ferjetransport regnes ikke som saklig grunn.

  2.9 Fremtind Service kan stille krav om økonomisk sikkerhet fra Kunden så lenge kravet er basert på dokumentasjon om Kundens betalingsvilje og betalingsdyktighet, og står i rimelig forhold til den økonomiske risikoen Kunden utgjør for Fremtind Service. Fremtind Service kan eksempelvis stille krav om at Kunden innbetaler et depositum eller forskudd, eller at avtalen skal knyttes mot et betalingskort hos Kunden.

   
 3. Kundens plikter og rettigheter
  3.1 Kunden har plikt til å betale for alle avtalepasseringer som registreres og tilordnes Kundes avtale med Fremtind Service. Kundens betalingsplikt gjelder uavhengig av hvem som bruker Kundens AutoPASS-brikke, og om avtalepasseringene er avlest med AutoPASS‑brikke eller ved fotografering av kjøretøyets registreringsnummer ved passering av bomstasjon eller fergeanlegg.

  3.2:  Kundens fullstendige betaling for avtalepasseringer til Fremtind Service har frigjørende virkning for kunden. Kundens betalingsplikt er overfor Fremtind Service, og kunden har ingen betalingsplikt overfor operatørene for sine avtalepasseringer.

  3.3 AutoPASS-brikken skal ikke befinne seg i andre kjøretøy enn det kjøretøyet og registreringsnummeret som er registrert på avtalen. Dette gjelder også dersom AutoPASS-brikken ligger i hanskerommet i en annen bil og ikke er avsluttet. Kunden er ansvarlig for at rett kjøretøy er registrert på avtalen. AutoPASS-brikken skal monteres i kjøretøyet i henhold til monteringsinstruksen som medfølger brikken. Brudd på dette punktet regnes som mislighold av denne avtalen, og kan medføre sperring og/eller heving av avtalen i henhold til punkt 8.

  3.4 AutoPASS-brikken er personlig, og Kunden kan ikke overdra AutoPASS-brikken eller avtalen til andre.

  3.5 Kunden er ansvarlig for at alle opplysninger knyttet til avtalen til enhver tid er korrekte. Kunden skal gi Fremtind Service riktig og fullstendig informasjon som er nødvendig for at Fremtind Service og operatørene skal foreta korrekt prising av Kundens avtalepasseringer. Det er kjøretøyets registreringsnummer som skal stå oppført på avtalen, personlig bilskilt godtas ikke. Kunden kan undersøke om opplysningene er korrekte på Fremtind Service sin elektroniske kundeside, «Min side», eller på mottatte fakturaer.

  3.6 Endring av opplysninger skal meldes til Fremtind Service umiddelbart via selskapets elektroniske kundesider, «Min side», eller ved å ta kontakt med kundeservice. Kunden er pliktig til å informere om blant annet endringer av kontaktinformasjon, endringer av kjøretøyopplysninger og andre opplysninger knyttet til avtalen med Fremtind Service. Kunde- og kjøretøyinformasjon oppdateres ikke mot offentlige registre, slik som blant annet Motorvognregisteret til Statens vegvesen og Folkeregisteret. Endringer skal ikke gjøres oftere enn tre ganger i måneden og minimum fem virkedager mellom.

  3.7 Ved tyveri av AutoPASS-brikke eller kjøretøy kreves dokumentert politianmeldelse og en redegjørelse av saken før Kundens ansvar etter denne avtalen vurderes bortfalt.

  3.8 Ved eierskifte av kjøretøy er Kunden betalingsansvarlig for påløpt passeringstakst i henhold til punkt 3.1 inntil melding fra Kunde om eierskifte er mottatt av Fremtind Service. Tilsvarende gjelder dersom AutoPASS-brikken er tilknyttet et kjøretøy som Kunden leaser eller på annen måte disponerer.

  3.9 Kunden har rett på rabatter og evt. fritak for passeringer i henhold til enhver tid gjeldende takstretningslinjer når passeringer er registrert og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og evt. fritak bortfaller når avtalen sperres eller heves i henhold til punkt 8. Hvis kunden har lokal avtale eller fritaksavtale og bytter brikke, må dette meldes fra til lokal avtale og/eller bompengeselskapet fritaket er registrert hos, for å fortsatt få rabatt og eventuelt fritak på passeringene.

   

 1. Betaling og fakturering
  4.1 Betaling for avtalepasseringer skal skje etter faktura. Fremtind Service fakturerer Kunden etterskuddsvis for passeringer registrert og tilordnet avtalen i henhold til selskapets fakturaintervaller.

  4.2 Ved innbetaling av faktura skal Kunden benytte betalingsinformasjonen på den enkelte faktura. Kunden er selv ansvarlig for at innbetaling gjøres til oppgitt kontonummer med riktig angitt KID-nummer. Dersom Kunden oppgir feil kontonummer eller KID-nummer ved innbetaling, vil betalingen ikke bli registrert som betalt av Fremtind Service.

  4.3 Hvis Kunden ikke betaler innen forfall, har Fremtind Service krav på forsinkelsesrenter i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven), jf. avtalens punkt 2.6.

  4.4 Kunden er selv ansvarlig for at oppgitte opplysninger er riktig og fullstendig i henhold til punkt 3.5. Uriktige opplysninger fritar ikke Kunden for betalingsansvar, med unntak for feil som skyldes Fremtind Service eller operatør, jf. avtalens punkt 7.4.

  4.5 Fremtind Service tilbyr flere alternativer for elektronisk fakturering. Kunden, eller den som skal betale fakturaen på vegne av Kunden, oppretter selv avtale om elektronisk fakturering (f.eks. AvtaleGiro, eFaktura, Vipps og EHF). Fremtind Service vil i slike tilfeller sende faktura til den som har opprettet avtale for elektronisk fakturering. Vedkommende er selv ansvarlig for at opplysninger som gis ved opprettelsen av avtale om elektronisk fakturering er korrekt. Les mer om elektronisk faktura.

  4.6 Dersom Kunden velger å motta faktura på papir ilegges et administrasjonsgebyr. Administrasjonsgebyret ilegges ikke dersom Fremtind Service sin fakturadistributør må sende faktura per post som følge av tekniske problemer ved utsendelse av elektronisk faktura.

 2. 4.7 Fremtind Service forbeholder seg retten til å velge om det skal benyttes egenvarsling eller bankvarsling for kunder som har Avtalegiro og har valgt varsling.

 

 1. Endringer i avtalen
  5.1 Fremtind Service kan gjøre mindre endringer i avtalen uten forutgående varsel til Kunden. Slike endringer kan ikke stride mot Utstederforskriften eller andre eksisterende avtalebetingelser fastsatt av Statens vegvesen.

  5.2 Vesentlige endringer i avtalen kan bare skje som følge av endring i lov eller forskrift, vedtak fra offentlige myndigheter eller andre ekstraordinære forhold utenfor
  Fremtind Service sin kontroll.

  5.3 Fremtind Service plikter å informere Kunden ved vesentlige endringer i avtalen senest fire uker før endringen trer i kraft. Endringen anses for å være vesentlig når det påvirker Kundens eller Fremtind Service sine plikter og rettigheter. Ved endringer i avtalen vil Kunden informeres på www.fremtindservice.no, i faktura eller via e-post til e-postadressen registrert på kundeforholdet.

  5.4 Endring i takster og priser kunngjøres av den enkelte operatør.


   
 2. Personvern
  6.1 Kundens personopplysninger skal behandles i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Fremtind Service kan behandle personopplysninger med det formål å kreve inn betaling fra Kunder for avtalepasseringer i henhold til avtalen. Fremtind Service kan i tillegg behandle personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre avtalen med Kunden. 

  6.2 Følgende personopplysninger kan behandles, herunder mottas fra operatørene og Statens vegvesen:
  a. Kundens navn, kontaktinformasjon og betalings- og fakturainformasjon
  b. identifikasjonsnummer for AutoPASS-brikke
  c.  sted, dato og klokkeslett for passering
  d. prisklasse og pris for passering
  e. kjøretøyets registreringsnummer
  f. bilde av kjøretøy
  g. registrert eier i Motorvognregisteret
  h. avtalenummer for Kundens avtale

  Fremtind Service kan også motta og behandle personopplysninger fra avtaler Kunden har inngått med våre samarbeidspartnere knyttet til bruk av AutoPASS-brikken, dersom samtykke er gitt ved inngåelse av en slik avtale.

  6.3 Fremtind Service kan utlevere opplysninger om Kundens kjøretøy og avtale, herunder personopplysninger, til operatører og Statens vegvesen i den utstrekning som er nødvendig for å:
  a. fastsette riktig takst
  b. behandle henvendelser fra Kunden
  c. overføre ansvaret for betalingen til Fremtind Service i henhold til punkt 2.3.

  6.4 Identifikasjonsnummer for AutoPASS-brikke og kjennemerke kan bli utlevert til Politiet, Tollvesenet og kontrollmyndigheten i Statens vegvesen for kontroll i henhold til forskrift om elektronisk betalingsenhet i motorvogner (over 3500 kg). For lettere kjøretøy vil kun identifikasjonsnummer for AutoPASS-brikke utleveres.

  6.5 Dersom avtalen overføres til en annen AutoPASS-utsteder i henhold til avtalens punkt 8.9, kan de personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre avtalen hos ny AutoPASS-utsteder utleveres. Kunden vil varsles senest 14 dager før avtalen overføres til annen AutoPASS-utsteder.

  6.6 Personopplysninger kan også utleveres når det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag i henhold til lov eller forskrift, for eksempel når Politiet ber om opplysninger etter straffeprosessloven eller til statistikk og forskningsformål.

  6.7 Kunder som har opprettet avtale skal ha tilgang til Fremtind Service sin elektroniske kundeside, «Min side». Formålet med Min side er å gi Kunden en oversikt og mulighet til å administrere sitt kundeforhold.

  6.8 Kunden har rett til å kreve innsyn i personopplysninger som blir behandlet av Fremtind Service i henhold til personvernforordningen artikkel 15, og til å kreve retting av mangelfulle opplysninger i henhold til personvernforordningen artikkel 16. Kunden kan også be om sletting av personopplysninger i den utstrekning dette følger av personvernforordningen artikkel 17.

  6.9 Fremtind Service kan benytte data til interne analyseformål. Slik data vil alltid være anonymisert og aggregert. Fremtind Service kan også utgi aggregert og anonymisert statistikk til Statens vegvesen til bruk til offentlig planlegging og analyse.


   
 3. Kommunikasjon og klage
  7.1 Henvendelse fra Kunde kan sendes til Fremtind Service via selskapets kundeservicekanaler.

  7.2 Med mindre annet er bestemt, skal informasjon fra Fremtind Service til Kunden om avtalen skje via www.fremtindservice.no eller gis i fakturaer. Ekstraordinær informasjon knyttet til avtalen kan også bli sendt på e-post til Kunden. E-post vil bli sendt på e-postadresse som Kunden har registrert på avtalen.

  7.3 Fremtind Service sitt ansvar overfor Kunden er begrenset til refusjon av urettmessig ilagt og betalte passeringer, samt tilbakebetaling av depositum ved opphør av avtalen i henhold til punkt 1.5.

  7.4 Fremtind Service skal sørge for å holde Kunden skadesløs for tap av rabatter eller økt pris som skyldes feil hos Fremtind Service eller operatøren.

  7.5 Klage på belastning av avtalepasseringer eller annet som er knyttet til avtalen må sendes skriftlig til Fremtind Service via en av selskapets kundeservicekanaler senest tre uker fra det tidspunktet Kunden fikk eller burde fått kunnskap om forholdet som begrunner klagen.

   

 1. Opphør av avtale
  8.1 Kunden har til enhver tid rett til å si opp avtalen med Fremtind Service. Oppsigelsen gjelder fra dagen avtalen blir sagt opp.

  8.2 Oppsigelser skal gjøres via Fremtind Service selvbetjeningskanaler eller ved henvendelse til selskapets kundesenter. Innbetalt depositum for brikke refunderes ved oppsigelse av avtalen. Ved bekreftelse på at oppsigelse er mottatt, skal AutoPASS-brikken kastes som elektrisk avfall. 

  8.3 Dersom AutoPASS-brikken har stått inaktiv i mer enn tre år og hvis avtalen ikke gir økonomisk fordel eller er obligatorisk for Kunden, vil Kundens avtale automatisk sies opp. Brikkedepositum tilfaller Fremtind Service. 

  8.4 Dersom utestående krav oversendes inkasso, vil Fremtind Service sperre Kundens avtale. Fremtind Service kan også sperre Kundens avtale dersom Kunden på annen måte misligholder sine forpliktelser etter avtalen, eksempelvis brudd på avtalens punkt 3.3.

  8.5 Ved mislighold har Fremtind Service rett til å heve avtalen med Kunden med 14 dagers varsel. Fremtind Service skal i varsel om heving av avtalen opplyse om grunnlaget for heving. Kunden skal også gis anledning til å rette forholdet før heving iverksettes.

  8.6 Fremtind Service kan heve avtalen med umiddelbar virkning og uten forutgående frist til å rette forholdet dersom Kunden vesentlig misligholder de forpliktelser som følger av denne avtalen. Fremtind Service kan i slike tilfeller motregne eventuelle utstående krav mot Kundens brikkedepositum.  

  8.7 Fremtind Service har rett til si opp avtalen ved mottatt informasjon om dødsfall hos Kunde eller ved informasjon om konkursbegjæring. Fremtind Service kan i slike tilfeller motregne eventuelle utstående krav mot Kundens brikkedepositum.

  8.8 Avtalen kan overføres til annen AutoPASS-utsteder dersom Fremtind Service legger ned sin virksomhet eller slutter å utstede bombrikker. Fremtind Service skal i slike tilfeller varsle Kunden senest 14 dager før avtalen overføres til annen AutoPASS-utsteder.

   
 2. Lovvalg og tvisteløsning
  9.1 Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med norsk rett.
  9.2 Enhver tvist og ethvert krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen skal løses ved de alminnelige domstoler, med Oslo tingrett som rett verneting, jf. utstederforskriften § 35.

  Saker med tvistesum på under kr. 200 000 skal behandles i forliksrådet før saken kan fremmes for tingretten, med mindre annet følger av tvisteloven, jf. tvisteloven § 6-2