Du kan klage på gebyret innen tre uker. Bruk klageskjemaet du har mottatt eller send klagen i e-post eller i brev. Klage sendes til kontrolletaten som har ilagt gebyret, enten Statens vegvesen, politiet eller Tollvesenet. Klagen må begrunnes og legg ved vedlegg som er relevant for begrunnelsen. 

Her kan lese mer om gebyr for obligatorisk brikke for tunge kjøretøy i næring.