Åpenhetsloven

Åpenhetsloven har som formål å fremme selskapers respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon og levering av tjenester, samt sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan den enkelte virksomhet håndterer eventuelle negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Loven gjelder større virksomheter som hører hjemme i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge.

Større virksomheter defineres som følgende:

 1. salgsinntekt: 70 millioner kroner
 2. balansesum: 35 millioner kroner
 3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk
   

Aktsomhetsvurdering

På bakgrunn av ovennevnte definisjon omfattes Fremtind Service av åpenhetsloven og er pliktig til å utføre aktsomhetsvurderinger. Med aktsomhetsvurderinger menes å:

 1. forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer

 2. kartlegge og vurdere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere

 3. iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer etter bokstav b

 4. kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert etter bokstav c og d

 5. sørge for seller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der det er nødvendig.

Revidert aktsomhetsvurdering publiseres årlig.

Fremtind Service har gjennom sin kartlegging ikke avdekket noen negative konsekvenser for de grunnleggende menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold som følge av vårt arbeid.

Potensielle negative konsekvenser vil først og fremst være knyttet til selskapets HR- og innkjøpsfunksjon, samt tjenester / systemer / produkter som leveres av leverandørene vi har inngått avtale med.

Gjennom vår ISO 9001:2015-sertifisering har vi etablert retningslinjer og rutiner på selskapets mest kritiske prosesser, samt planmessig oppfølging og evaluering av disse.

Nedenfor følger en oversikt over de tiltak som er etablert for å begrense / forhindre negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold etter bokstav b.

 • Månedlig risikovurdering som rapporteres til selskapets styre
 • Månedlig leverandørevaluering av relevante leverandører
 • Signatur fra våre leverandører bekrefter at de og deres underleverandører skal ha anstendige arbeids- og lønnsbetingelser
 • Følger etiske retningslinjer fra Fremtind (morselskapet)
 • Etablert varslingsrutiner for kritikkverdige forhold
 • Hendelsesregistreringssystem med påfølgende hendelseshåndtering
 • Beredskapsplan

I tillegg til ovennevnte vil selskapet i løpet av 2023 innhente aktsomhetsvurdering fra de leverandører vi har avtale med. Ved avtaleinngåelse med nye leverandører vil det settes krav til at leverandør kan fremlegge aktsomhetsvurdering.

Neste vurdering publiseres i første kvartal 2024.

Signert vurdering (PDF, 195KB)