Gjelder fra 1.2.24

Avtalen»):

 1.   Definisjoner

  1.1 Selskapet: Selskapet er i denne sammenhengen Fremtind Service AS. Selskapet tilbyr flere typer tjenester knyttet til bil- og mobilitetstjenester, samt betaling av bompenger og ferjetransport. 


  1.2 Kunden: Kunden er den privatpersonen som inngår Avtalen med Selskapet.

  1.3 Tjenestene: De tjenester som Selskapet til enhver tid tilbyr og som regulerers av særlige vilkår i tillegg til disse generelle vilkårene. En oversikt over Tjenestene Selskapet tilbyr finner du på fremtindservice.no.
   
 2. Generelle avtalevilkår 

  2.1 Avtalen utgjør de generelle avtalevilkårene som gjelder ved bruk av alle Selskapets Tjenester. 

  2.2 Denne Avtalen gjelder for deg som Kunde og Selskapet som leverandør av Tjenestene. For å være en Kunde må du være 18 år eller eldre. Kundens tilgang til Tjenestene er personlig. Dersom Kunden likevel gir tredjeparter tilgang til Tjenestene, er Kunden rettslig, økonomisk og faktisk ansvarlig for at bruken skjer i tråd med Avtalen.

  2.3 Det gjelder i tillegg egne særlige avtalevilkår for de ulike separate Tjenestene Selskapet leverer. Disse særlige vilkårene går ved motstrid foran disse generelle avtalevilkårene. Gjeldende og oppdaterte avtalebetingelser finnes her fremtindservice.no.
   
 3. Inngåelse av avtale 

  3.1 Avtalen trer i kraft og er gyldig fra det tidspunktet du som Kunde har registrert deg hos Selskapet.

   
 4. Selskapets plikter og rettigheter

  4.1 Selskapet leverer Tjenester på selvstendig basis eller opptrer som en formidler av Tjenester mellom Kunden og operatører eller andre tjenesteleverandører. 

  4.2 Selskapet har rett og plikt til å kreve inn betaling fra Kunden for alle Tjenester som registreres og tilordnes Kundens løpende avtaleforhold med Selskapet.  

  4.3 Selskapet kan stille krav om økonomisk sikkerhet fra Kunden så lenge kravet er basert på dokumentasjon om Kundens betalingsvilje og betalingsdyktighet, og står i rimelig forhold til den økonomiske risikoen Kunden utgjør for Selskapet. Selskapet kan eksempelvis stille krav om at Kunden innbetaler et depositum eller forskudd, eller at Avtalen skal knyttes mot et betalingskort hos Kunden. 

   
 5. Kundens plikter og rettigheter

  5.1 Kunden er ansvarlig for at alle opplysninger knyttet til Avtalen til enhver tid er korrekte. Kunden skal gi Selskapet riktig og fullstendig informasjon som er nødvendig for at Selskapet, operatørene eller tjenestetilbyderne skal foreta korrekt avtalehåndtering og prising av Kundens benyttelse av Tjenestene.


  5.2 Endring av opplysninger skal umiddelbart meldes til Selskapet via Selskapets elektroniske kundeside eller ved å ta kontakt med kundeservice. Kunden er pliktig til å informere om blant annet endringer av kontaktinformasjon, endringer av kjøretøyopplysninger og andre opplysninger knyttet til Avtalen med Selskapet. Selskapet har rett til å endre opplysninger som Kunden har registrert på Avtalen i tråd med informasjon som Selskapet innhenter fra offentlig tilgjengelige registre og systemer. 

  5.3 Kunden forplikter seg til å kun bruke Tjenestene i tråd med deres formål og funksjon.
   
 6. Priser, betaling og fakturering

  6.1 
  Se de til enhver tid gjeldende takster, gebyrer og priser på Selskapets nettside fremtindservice.no. Øvrige operatører og tjenesteleverandører har egne kanaler for kunngjøring og endring i sine takster og priser.

  6.2 
  Betaling for bruk av Tjenester skal skje i henhold til Kundens valgte betalingsmetode. De ulike betalingsmetodene som tilbys av Selskapet er tilgjengelig på kundesidene.

  6.3 Ved innbetaling av faktura skal Kunden benytte betalingsinformasjonen på den enkelte faktura. Kunden er selv ansvarlig for at innbetaling gjøres til oppgitt kontonummer med riktig angitt KID-nummer. Dersom Kunden oppgir feil kontonummer eller KID-nummer ved innbetaling, vil betalingen ikke bli registrert som betalt av Selskapet.

  6.4 Hvis Kunden ikke betaler innen forfall, har Selskapet krav på forsinkelsesrenter i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).

  6.5 Kunden er selv ansvarlig for at oppgitte opplysninger er riktig og fullstendig. Uriktige opplysninger fritar ikke Kunden for betalingsansvar, med unntak for feil som skyldes Selskapet eller operatør.


  6.6 Dersom Kunden velger å motta faktura på papir ilegges et administrasjonsgebyr. Administrasjonsgebyret for papirfaktura ilegges ikke dersom Selskapets fakturadistributør må sende faktura per post som følge av tekniske problemer ved utsendelse av elektronisk faktura.

  6.7 Selskapet forbeholder seg retten til å velge om det skal benyttes egenvarsling eller bankvarsling for kunder som har Avtalegiro og har valgt varsling.

  6.8 Kunden er kjent med at Selskapet kun utbetaler tilgodehavende over NOK 20.

   
 7. Endringer i Avtalen

  7.1 Selskapet kan gjøre endringer i Avtalen, priser og Tjenestene, f.eks. som følge av endrede muligheter i teknisk infrastruktur, endringer i leverandørers tilbud og vilkår, eller ved endringer i rammevilkår fra offentlige myndigheter. Endringer kan ikke stride mot ufravikelig lovgivning, slik som Utstederforskriften.

  7.2 Mindre endringer vil informeres om på fremtindservice.no. Selskapet plikter å varlse Kunden ved vesentlige endringer  senest fire uker før endringene trer i kraft. Ved slike endringer vil Kunden varsles i den elektronisk kanal som er valgt av Kunden. Kunder som ikke ønsker å akseptere endringer kan si opp avtalen, se punkt 13 under.

   
 8. Personvern

  8.1 Kundens personopplysninger skal behandles i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Selskapet kan behandle personopplysninger med det formål å kreve inn betaling fra Kunder for benyttelse av Tjenester i henhold til Avtalen. Selskapet kan i tillegg behandle personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre Avtalen med Kunden. 

  8.2 Selskapet kan også motta og behandle personopplysninger fra avtaler Kunden har inngått med Selskapets samarbeidspartnere, som for eksempel banker og andre distributører, knyttet til bruk av Tjenestene, dersom samtykke er gitt ved inngåelse av en slik avtale.


  8.3 Personopplysninger kan også utleveres når det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag i henhold til lov eller forskrift, for eksempel når Politiet ber om opplysninger etter straffeprosessloven eller til statistikk og forskningsformål.

  8.4 Kunder som har opprettet Avtale skal ha tilgang til Selskapets elektroniske kundeside. Formålet med kundesiden er å gi Kunden en oversikt og mulighet til å administrere sitt kundeforhold.

  8.5 Kunden har rett til å kreve innsyn i personopplysninger som blir behandlet av Selskapet i henhold til personvernforordningen artikkel 15, og til å kreve retting av mangelfulle opplysninger i henhold til personvernforordningen artikkel 16. Kunden kan også be om sletting av personopplysninger i den utstrekning dette følger av personvernforordningen artikkel 17.

  8.6 Selskapet 
  kan benytte data til analyseformål. Slik data vil alltid være anonymisert og aggregert
   
 9. Vedlikehold

  9.1 Mindre endringer som ikke forventes å skape driftsforstyrrelser eller utilgjengelighet gjøres fortløpende uten at Kunden varsles om dette.

  9.2 Selskapet skal så langt som mulig ikke foreta planlagt vedlikehold i på de dokumenterbart mest kritiske perioder og/eller tidspunkt for flertallet av Kundene, med mindre det er strengt nødvendig.
   
 10. Ansvarsbegrensning

  10.1 Selskapets ansvar overfor Kunden er begrenset til refusjon av urettmessig ilagt/fakturerte Tjenester. Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for noe øvrig tap, skade eller kostnad som oppstår som følge av Kundens bruk av Tjenestene eller manglende tilgang til slike. Denne ansvarsbegrensningen gjelder likevel ikke ved grov uaktsomhet eller forsett utvist av Selskapet. 
   
 11. Kommunikasjon og klage

  11.1 Henvendelse fra Kunde kan sendes til Selskapet via selskapets kundeservicekanaler.

  11.2 Med mindre annet er bestemt, skal informasjon fra Selskapet til Kunden om Avtalen skje via fremtindservice.no eller gis i fakturaer. Ekstraordinær informasjon knyttet til Avtalen kan også bli sendt på e-post til Kunden eller på annen egnet elektronisk kanal. E-post vil bli sendt på e-postadresse som Kunden har registrert på Avtalen.

  11.3 Klage på uriktig fakturering av Tjenester knyttet til Avtalen må sendes skriftlig til Selskapet via en av selskapets kundeservicekanaler senest tre uker fra det tidspunktet Kunden fikk eller burde fått kunnskap om forholdet som begrunner klagen.

 1. Angrerett

  12.1 I henhold til lov om angrerett har Kunden rett til å angre på inngåelse av Avtalen. Hvis Kunden ønsker å benytte seg av angreretten må det skje innen 14 dager etter Avtalens inngåelse.

  12.2 Dersom Kunden umiddelbart etter Avtalens inngåelse benytter Tjenester som forbrukes, som eksempelvis bom-passeringer, samtykker Kunden til å frasi seg angreretten på Tjenester Kunden allerede har forbrukt på tidspunktet Kunden påberoper seg angreretten.

  12.3 Selskapet tar i tillegg forbehold om å kreve dekning fra Kunden for direkte kostnader som er påløpt i forbindelse med Kundens bruk av Tjenestene i perioden for angreretten i henhold til punkt 12.1 benyttes.

  12.4 For å benytte seg av angreretten kan Kunden bruke dette skjemaet fremtindservice.no/kontaktskjema.
   
 2. Opphør av Avtalen

  13.1 Kunden har til enhver tid rett til å si opp Avtalen med Selskapet. Oppsigelsen gjelder fra datoen melding fra Kunder er mottatt av Selskapet og oppsigelsen er effektuert i henhold til produktvilkårene for den enkelte Tjeneste. Kunden er kjent med at det kan være ulik oppsigelsesperiode og effektueringstid av oppsigelsen for de ulike Tjenestene.


  13.2 Oppsigelser skal gjøres av Kunden via Selskapets kundeside, alternativt ved skriftlig henvendelse til Selskapets kundesenter, f.eks. per e-post.

  13.3 Dersom Kunden har utestående krav under Avtalen har Selskapet rett til å sperre Avtalen. Dersom utestående krav ikke betales av Kunden til tross for betalingsoppfordring fra Selskapet vil Kundens utestående krav oversendes inkasso. Selskapet kan også sperre Kundens Avtale dersom Kunden på annen måte misligholder sine forpliktelser etter Avtalen. 

  13.4 Ved mislighold har Selskapet rett til å heve Avtalen med Kunden med 14 dagers skriftlig varsel. Selskapet skal i varsel om heving av Avtalen opplyse om grunnlaget for heving. Kunden skal også gis rimelig tid og anledning til å rette forholdet før heving iverksettes. 

  13.5 Selskapet kan heve Avtalen med umiddelbar virkning og uten forutgående frist til å rette forholdet dersom Kunden vesentlig misligholder de forpliktelser som følger av denne Avtalen.  

  13.6 Selskapet har rett til si opp Avtalen ved mottatt informasjon om dødsfall hos Kunde eller ved informasjon om begjæring om personlig konkurs. 

  13.7 Avtalen kan overføres til annen aktør dersom Selskapet legger ned sin virksomhet eller ved fusjon, fisjon eller annen omstrukturering. Selskapet skal i slike tilfeller varsle Kunden senest 14 dager før Avtalen overføres til annen aktør.
   
 3. Immaterielle rettigheter

  14.1 Med immaterielle rettigheter menes varemerker, logoer, design, patenter, foretaksnavn (herunder sekundære kjennetegn), domenenavn, åndsverk og opphavsretter, programvare, kildekode, oppfinnelser, metoder, databaser, kretsmønster, forretningshemmeligheter, know-how, goodwill, tekstmateriale, prosesser, konsepter, systemer, modeller, mønstre, tegninger og alle andre immaterielle rettigheter eller lignende rettigheter som kan oppnås etter norsk eller annet lands lovgivning uavhengig av om slike rettigheter er registrert eller ikke, eventuelle søknader om slike rettigheter og retten til å inngi slike søknader.

  14.2 Selskapet er eier av alle immaterielle rettigheter relatert til Selskapet og Tjenestene som tilbys fra Selskapet. Med mindre annet er spesifisert, eies eller lisensieres immaterielle rettigheter til alt innhold på alle nettsider og innhold i andre brukerflater av/til Selskapet.   

  14.3 Nettsteder og applikasjoner tilbudt av Selskapet, herunder grafikk, logoer, sideoverskrifter, knappikon, scripts og tjenestenavn er fullt ut eid av Selskapet.

  14.4 Innholdet på nettsider, apper og lignende tilbudt av Selskapet kan ikke endres, kopieres, reproduseres, publiseres på nytt, lastes ned, legges ut, eller overføres i noen form eller på noen måte uten forutgående skriftlig tillatelse fra Selskapet. Kunden har ikke adgang til å distribuere, kopiere innholdet på sidene, mellomlagre eller speile av materiale for tredjeparts tilgang. Kunden kan heller ikke kan gjengi innholdet på de enkelte sidene på Selskapet brukerflater for privat og personlig ikke-kommersiell bruk.

 4. Lovvalg og tvisteløsning

  15.1 Denne Avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med norsk rett.

  15.2 Enhver tvist og ethvert krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne Avtalen skal løses ved de alminnelige domstoler.
   

 

Se som PDF (1MB)