Avtalen»): 

 1. Definisjoner
  1.1
  Selskapet: Selskapet er i denne sammenheng Fremtind Service AS. Selskapet tilbyr flere typer tjenester knyttet til bil- og mobilitetstjenester, samt betaling av bompenger og ferjetransport.


  1.2 Kunden: Kunden er den bedriften/organisasjonen som inngår Avtalen med Selskapet.

  1.3 Tjenestene: De tjenester som Selskapet til enhver tid tilbyr og som reguleres av særlige vilkår i tillegg til disse generelle vilkårene. En oversikt over Tjenestene Selskapet tilbyr finner du på fremtindservice.no.
   
 2. Generelle avtalevilkår
  2.1 Avtalen utgjør de generelle avtalevilkårene som gjelder ved bruk av alle Selskapets Tjenester. 


  2.2 Denne Avtalen gjelder for bedriften som Kunde og Selskapet som leverandør av Tjenestene. Kunden er i tillegg rettslig, økonomisk og faktisk ansvarlig for at bruken skjer i tråd med vilkårene dersom Kunden gir tredjeparter tilgang til Tjenestene.

  2.3 Det gjelder i tillegg egne særlige avtalevilkår for de ulike separate Tjenestene Selskapet leverer. Disse særlige vilkårene går ved motstrid foran disse generelle avtalevilkårene. Gjeldende og oppdaterte avtalevilkår er alltid å finne på fremtindservice.no.
   
 3. Inngåelse av avtale 
  3.1 Avtalen trer i kraft og er gyldig fra det tidspunktet Kunden har registrert seg som Kunde hos Selskapet.

   
 4. Selskapets plikter og rettigheter
  4.1 Selskapet leverer Tjenester på selvstendig basis eller opptrer som en formidler av Tjenester mellom Kunden og operatører eller andre tjenesteleverandører. 

  4.2 Selskapet har rett og plikt til å kreve inn betaling fra Kunden for alle Tjenester som registreres og tilordnes Kundens løpende avtaleforhold med Selskapet.

  4.3 Selskapet kan stille krav om økonomisk sikkerhet fra Kunden så lenge kravet er basert på dokumentasjon om Kundens betalingsvilje og betalingsdyktighet, og står i rimelig forhold til den økonomiske risikoen Kunden utgjør for Selskapet. Selskapet kan eksempelvis stille krav om at Kunden innbetaler et depositum eller forskudd, eller at Avtalen skal knyttes mot et betalingskort hos Kunden. 

   
 5. Kundens plikter og rettigheter
  5.1 Kunden er ansvarlig for at alle opplysninger knyttet til Avtalen til enhver tid er korrekte. Kunden skal gi Selskapet riktig og fullstendig informasjon som er nødvendig for at Selskapet, operatørene eller tjenestetilbyderne skal foreta korrekt avtalehåndtering og prising av Kundens benyttelse av Tjenestene.


  5.2 Endring av opplysninger skal umiddelbart meldes til Selskapet via Selskapet elektroniske kundesider eller ved å ta kontakt med kundeservice. Kunden er pliktig til å informere om blant annet endringer av kontaktinformasjon, endringer av kjøretøyopplysninger og andre opplysninger knyttet til Avtalen med Selskapet. Selskapet har rett til å endre opplysninger som Kunden har registrert på Avtalen i tråd med informasjon som Selskapet innhenter fra offentlig tilgjengelige registre og systemer.  

  5.3 Kunden forplikter seg til å kun bruke Tjenestene i tråd med deres formål og funksjon.
   
 6. Betaling og fakturering
  6.1 Betaling for bruk av Tjenester skal skje i henhold til Kundens valgte betalingsmetode. De ulike betalingsmetodene som tilbys av Selskapet er tilgjengelige på kundesidene.
   
  6.2 Ved innbetaling av faktura skal Kunden benytte betalingsinformasjonen på den enkelte faktura. Kunden er selv ansvarlig for at innbetaling gjøres til oppgitt kontonummer med riktig angitt KID-nummer. Dersom Kunden oppgir feil kontonummer eller KID-nummer ved innbetaling, vil betalingen ikke bli registrert som betalt av Selskapet.

  6.3 Hvis Kunden ikke betaler innen forfall, har Selskapet krav på forsinkelsesrenter i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven), samt EU-gebyr i henhold til forsinkelsesrenteloven § 3 a.

  6.4 Kunden er selv ansvarlig for at oppgitte opplysninger er riktig og fullstendig. Uriktige opplysninger fritar ikke Kunden for betalingsansvar, med unntak for feil som skyldes Selskapet eller operatør.

  6.5 Dersom Kunden velger å motta faktura på papir ilegges et administrasjonsgebyr. Administrasjonsgebyret for papirfaktura ilegges ikke dersom Selskapets fakturadistributør må sende faktura per post som følge av tekniske problemer ved utsendelse av elektronisk faktura.

  6.6 Kunden er kjent med at Selskapet kun utbetaler tilgodehavende over NOK 20.

   
 7. Endringer i Avtalen
  7.1 Selskapet kan gjøre mindre endringer i Avtalen uten forutgående varsel til Kunden. Slike endringer kan ikke stride mot preseptorisk lovgivning, slik som Utstederforskriften der denne kommer til anvendelse, eller andre eksisterende tvingende avtalebetingelser.

  7.2 Selskapet plikter å informere Kunden ved vesentlige endringer i Avtalen senest fire uker før endringen trer i kraft. Ved endringer i Avtalen vil Kunden informeres på
  fremtindservice.no, i faktura eller via e-post til e-postadressen registrert på kundeforholdet.

  7.3 
  Endring i takster og priser kunngjøres av Selskapet på følgende nettside fremtindservice.no. Øvrige operatører og tjenesteleverandører har egne kanaler for endring i sine takster og priser.

   
 8. Personvern
  8.1 Kundens personopplysninger skal behandles i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Selskapet kan behandle personopplysninger med det formål å kreve inn betaling fra Kunder for benyttelse av Tjenester i henhold til Avtalen. Selskapet kan i tillegg behandle personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre Avtalen med Kunden.  

  8.2 Selskapet kan også motta og behandle personopplysninger fra avtaler Kunden har inngått med våre samarbeidspartnere knyttet til bruk av Tjenestene, dersom samtykke er gitt ved inngåelse av en slik avtale.


  8.3 Personopplysninger kan også utleveres når det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag i henhold til lov eller forskrift, for eksempel når Politiet ber om opplysninger etter straffeprosessloven eller til statistikk og forskningsformål.

  8.4 Kunder som har opprettet Avtale skal ha tilgang til Selskapets elektroniske kundeside. Formålet med Min side er å gi Kunden en oversikt og mulighet til å administrere sitt kundeforhold.

  8.5 Kunden har rett til å kreve innsyn i personopplysninger som blir behandlet av Selskapet i henhold til personvernforordningen artikkel 15, og til å kreve retting av mangelfulle opplysninger i henhold til personvernforordningen artikkel 16. Kunden kan også be om sletting av personopplysninger i den utstrekning dette følger av personvernforordningen artikkel 17.

  8.6 Selskapet kan benytte data til analyseformål. Slik data vil alltid være anonymisert og aggregert.
   
 9. Vedlikehold
  9.1 Mindre endringer som ikke forventes å skape driftsforstyrrelser eller utilgjengelighet gjøres fortløpende uten at Kunden varsles om dette.

  9.2 Selskapet skal så langt som mulig ikke foreta planlagt vedlikehold i på de dokumenterbart mest kritiske perioder og/eller tidspunkt for flertallet av Kundene, med mindre det er strengt nødvendig.
   
 10. Ansvarsbegrensning
  10.1 Selskapets ansvar overfor Kunden er begrenset til refusjon av urettmessig ilagt/fakturerte Tjenester. Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for noe øvrig tap, skade eller kostnad som oppstår som følge av Kundens bruk av Tjenestene eller manglende tilgang til slike. Denne ansvarsbegrensningen gjelder likevel ikke ved grov uaktsomhet eller forsett utvist av Selskapet.
   
 11. Kommunikasjon og klage
  11.1 Henvendelse fra Kunde kan sendes til Selskapet via selskapets kundeservicekanaler.

  11.2 Med mindre annet er bestemt, skal informasjon fra Selskapet til Kunden om Avtalen skje via
  fremtindservice.no eller gis i fakturaer. Ekstraordinær informasjon knyttet til Avtalen kan også bli sendt på e-post til Kunden. E-post vil bli sendt på e-postadresse som Kunden har registrert på Avtalen.

  11.3 Klage på uriktig fakturering av Tjenester knyttet til Avtalen må sendes skriftlig til Selskapet via en av selskapets kundeservicekanaler senest tre uker fra det tidspunktet Kunden fikk eller burde fått kunnskap om forholdet som begrunner klagen.

   
 12. Opphør av Avtalen
  12.1 Kunden har til enhver tid rett til å si opp Avtalen med Selskapet med 30 dagers skriftlig varsel.


  12.2 Oppsigelser skal gjøres via Selskapet selvbetjeningskanaler eller ved skriftlig henvendelse til Selskapets kundesenter.

  12.3 Ved mislighold har Selskapet rett til å heve Avtalen med 14 dagers skriftlig varsel. Selskapet skal i varsel om heving av Avtalen opplyse om grunnlaget for heving. Kunden skal også gis rimelig tid og anledning til å rette forholdet før heving iverksettes.

  12.4 Selskapet kan heve Avtalen med umiddelbar virkning og uten forutgående frist til å rette forholdet dersom Kunden vesentlig misligholder de forpliktelser som følger av denne Avtalen.

  12.5 Selskapet har rett til si opp Avtalen ved mottatt informasjon om konkursbegjæring mot Kunde eller ved insolvens hos Kunde. 

  12.6 Avtalen kan overføres til annen aktør dersom Selskapet legger ned sin virksomhet eller ved fusjon, fisjon eller annen omstrukturering. Selskapet skal i slike tilfeller varsle Kunden senest 14 dager før Avtalen overføres til annen aktør.

  12.7 Kunden kan ikke overdra Avtalen til tredjepart uten Selskapets skriftlige forhåndssamtykke.
   
 13. Immaterielle rettigheter
  13.1 Med immaterielle rettigheter menes varemerker, logoer, design, patenter, foretaksnavn (herunder sekundære kjennetegn), domenenavn, åndsverk og opphavsretter, programvare, kildekode, oppfinnelser, metoder, databaser, kretsmønster, forretningshemmeligheter, know-how, goodwill, tekstmateriale, prosesser, konsepter, systemer, modeller, mønstre, tegninger og alle andre immaterielle rettigheter eller lignende rettigheter som kan oppnås etter norsk eller annet lands lovgivning uavhengig av om slike rettigheter er registrert eller ikke, eventuelle søknader om slike rettigheter og retten til å inngi slike søknader.

  13.2 Selskapet er eier av alle immaterielle rettigheter relatert til Selskapet og Tjenestene som tilbys fra Selskapet. Med mindre annet er spesifisert, eies eller lisensieres immaterielle rettigheter til alt innhold på alle nettsider og innhold i andre brukerflater av/til Selskapet.  

  13.Nettsteder og applikasjoner tilbudt av Selskapet, herunder grafikk, logoer, sideoverskrifter, knappikon, scripts og tjenestenavn er fullt ut eid av Selskapet.

  13.4 Innholdet på nettsider, apper og lignende tilbudt av Selskapet kan ikke endres, kopieres, reproduseres, publiseres på nytt, lastes ned, legges ut, eller overføres i noen form eller på noen måte uten forutgående skriftlig tillatelse fra Selskapet. Kunden har ikke adgang til å distribuere, kopiere innholdet på sidene, mellomlagre eller speile av materiale for tredjeparts tilgang. Kunden kan heller ikke kan gjengi innholdet på de enkelte sidene på Selskapet brukerflater for privat og personlig ikke-kommersiell bruk.

 14. Lovvalg og tvisteløsning
  14.1 Denne Avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med norsk rett.

  14.2 Enhver tvist og ethvert krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne Avtalen skal løses ved de alminnelige domstoler, med Oslo tingrett som rett verneting.

 

Se som PDF (1MB)