Gjeldende fra 1.2.24

 1.  Definisjoner

  1.1 Operatør: Operatør er en fellesbetegnelse på bompengeselskaper og ferjeselskaper som inngår i AutoPASS Samvirke.


  1.2 AutoPASS: AutoPASS er det norske systemet for elektronisk registrering og betaling av bompasseringer som eies av Statens vegvesen.

  1.3 AutoPASS-utsteder: AutoPASS-utsteder er et selskap eller annen juridisk person som etter godkjenning i henhold til Utstederforskriften § 21 eller driftsgodkjenning i henhold til § 22 inngår avtaler med Operatørene og kundene for å tilby tjenester for betaling av bompasseringer og ferjetransport gjennom AutoPASS Samvirke.

  1.4 AutoPASS Samvirke: AutoPASS Samvirke er nettverket for elektronisk registrering og betaling av bompasseringer på det offentlige vegnettet og ferjebilletter på offentlige ferjesamband i Norge.

  1.5 Avtalepassering: En bom- eller ferjepassering i Norge som er registrert og tilordnet Kundens avtale med Selskapet.

  1.6 Brikkeabonnement: Leveranse av en fungerende Brikke (jf. pkt. 3) med tilhørende til enhver tid gjeldende kostnad som belastes Kunden hver måned for å ha avtale med Selskapet om AutoPASS med Brikke(r).

  1.7 Utstederforskriften: Utstederforskriften er forskrift om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter som regulerer utstedervirksomhet for bompenger på det offentlige vegnettet i Norge og elektronisk billettering gjennom AutoPASS Samvirke.
   
 2. Særlige avtalevilkår

  2.1 Denne avtalen («Avtalen») er en avtale mellom deg som privat- eller bedriftskunde (heretter kalt «Kunde») og Fremtind Service AS som AutoPASS-utsteder (heretter kalt «Selskapet») om din bruk av AutoPASS-tjenesten tilbudt av Selskapet i AutoPASS Samvirket. De generelle avtalevilkårene for privat- eller bedriftskunder gjelder også, men disse spesielle vilkårene har forrang ved motstrid.


  2.2 Avtalen gjelder innkreving av betaling for Avtalepasseringer samt Brikkeabonnement i AutoPASS Samvirket. Avtalepasseringer omfatter alle passeringer knyttet til Kundens Avtale, uavhengig om Avtalepasseringen er registrert med bombrikke eller bilde.

  2.3 AutoPASS-fordelene vil først gjelde fra det tidspunkt bestilling er bekreftet mottatt og registrert av Statens Vegvesen. Dette kan medføre at det går noe tid mellom tidspunkt for opprettelse av Avtalen og inntil de aktuelle AutoPASS-fordelene trer i kraft. I den mellomværende perioden er Kunden ansvarlig for bom- og ferjepasseringer overfor Operatørene uten fordeler eller rabatter.
   
 3. Elektronisk brikke 

  3.1 Den elektroniske brikken («Brikken») benyttes for registrering av Avtalepasseringer i AutoPASS Samvirke. Brikken er knyttet til kjøretøyets registreringsnummer, og kan brukes i alle automatiske bomstasjoner og 
  ferjeanlegg i Norge. Brikken vil også kunne benyttes for øvrige tjenester som er tilpasset denne. For disse tjenestene gjelder egne vilkår.

  3.2 Brikken kan også brukes i flere land tilknyttet 
  EasyGo og EETS (European Electronic Toll Service), forutsatt at Kunden har inngått egen avtale med Selskapet om dette.    

  3.3 Brikken utstedes av Selskapet ved oppstart av Avtalen. Brikken er Selskapets eiendom. Kunden plikter å erstatte tapt eller ødelagt Brikke.


  3.4 Kunden kan registrere flere Brikker på denne Avtalen og er selv ansvarlig for å bestille eller avbestille Brikker på Selskapets kundeside. Hver Brikke er tilknyttet ett bestemt kjøretøy.

 1. 3.5 Det er kjøretøyets registreringsnummer som skal stå oppført under Avtalen, ikke eventuelle personlige kjennemerker/bilskilt.

  3.6 Brikkene er knyttet til denne Avtalen og tilhørende registrert(e) kjøretøy. Kunden kan ikke overdra Avtalen til andre.

  3.7 Brikken skal ikke benyttes i andre kjøretøy enn det kjøretøyet og registreringsnummeret som er registrert på Avtalen for den aktuelle Brikken. Brikken skal monteres i kjøretøyet i henhold til Selskapets anvisning. Brudd på dette punktet regnes som mislighold av denne Avtalen, og kan medføre sperring og/eller heving av Avtalen samt gebyr for feilbruk, samt at Avtalen blir belastet for bompasseringene som registreres med bombrikken selv om brikken sitter i et annet kjøretøy enn den det avtalen er registrert på.

  3.8 For å ha krav på rabatter og fordeler under Avtalen må Kunden ha plassert Brikken(e) i riktig kjøretøy og i henhold til Selskapets monteringsanvisning.

  3.9 Kundens manglende eller feil bruk av Brikken(e) medfører økte kostnader og øker risikoen for feil. Selskapet kan derfor ta ekstra betalt for Avtalepasseringer som foretas med kjøretøy uten korrekt montert Brikke. Gjeldende sats for passeringer uten Brikke er per i dag NOK 0.

  3.10 Ved tyveri av Brikken kreves dokumentert politianmeldelse og en redegjørelse av saken før Kundens ansvar etter denne Avtalen vurderes bortfalt.

  3.11 Ved salg eller annen avhending av kjøretøyet skal Kunden avslutte eller endre informasjon knyttet til Avtalen på Selskapets nettsider. Inntil meldingen om endret eller avsluttet Avtale er bekreftet mottatt og registrert av Statens Vegvesen er Kunden betalingsansvarlig for påløpt passeringstakst som er registrert på kjøretøyet og/eller bombrikken. Tilsvarende gjelder dersom Avtalen er tilknyttet et kjøretøy som Kunden leaser eller på annen måte disponerer.

  3.12 Dersom det ikke er registrert passeringer knyttet til Avtalen de siste tre årene har Selskapet rett til å avslutte Avtalen med umiddelbar virkning.​​​​​​
 2.  
 3.  
 4. Takster og rabatter mv.

  4.1 Takster og rabatter for bruk av Avtalen, i bompengeanlegg og ferjeanlegg fastsettes av offentlige myndigheter.  Informasjon om takster og rabatter finnes på autopass.no og på nettsiden til den enkelte Operatør.

   
 5. Selskapets plikter og rettigheter

  5.1 Avtalen gir Selskapet rett og plikt til å kreve inn betalinger for Kundens passeringer i AutoPASS Samvirke.

  5.2 Selskapet skal sørge for at informasjon knyttet til Kundens Avtale, herunder Kundens kjøretøy, gjøres tilgjengelig for Operatørene.

  5.3 Selskapet har rett, men ingen plikt, til å endre opplysninger som Kunden har registrert på Avtalen i tråd med informasjon som er hentet fra offentlige registre som eksempelvis Motorvognregisteret eller Folkeregisteret.

  5.4 Avtalen kan overføres til annen AutoPASS-utsteder dersom Selskapet legger ned sin virksomhet eller slutter å inngå AutoPASS-avtaler. Avtalen kan også overføres ved fisjon, fusjon eller annen virksomhetsomdanning. Selskapet skal i slike tilfeller varsle Kunden senest 14 dager før avtalen overføres til annen AutoPASS-utsteder.

  5.5 Selskapet vil holde Kunden skadesløs for tap av rabatter eller økt pris for bom og -ferjepasseringer som skyldes feil hos Selskapet selv eller Operatøren. Skadesløsholdelsen omfatter kun de tapte rabatter eller økt pris påført som følge av feilen. Eventuelle andre kostnader, tap eller øvrige konsekvenser ved feilen enten hos Selskapet eller Operatøren kan ikke kreves dekket hos Selskapet.

  5.6 Selskapet kan stille krav om økonomisk sikkerhet. Kravet om sikkerhet skal stå i rimelig forhold til den dokumenterbare økonomiske risikoen Kunden representerer for Selskapet.

  5.7 Selskapet har rett til å sperre Avtalen dersom Kunden overskrider sin kredittgrense eller dersom Kunden på andre måter vesentlig misligholder Avtalen. Det samme gjelder dersom Kunden opptrer i strid med kapittel 3 vedrørende bruk av Brikken i annet kjøretøy eller dersom Kunden oppgir feil eller mangelfull informasjon.

  5.8 Eventuell manglende betaling fra Kundens side anses som vesentlig mislighold av Avtalen og kan medføre sperring eller heving av Avtalen.

 6. Kundens plikter og rettigheter

  6.1 Kunden er ansvarlig for å oppgi korrekt og fullstendig informasjon relatert til Avtalen, herunder kjøretøysinformasjon, samt sørge for at all informasjon relatert til Avtalen er oppdatert og korrekt til enhver tid. 

  6.2 Kunden har rett på rabatter og evt. fritak for passeringer i henhold til enhver tid gjeldende takstretningslinjer når passeringer er registrert og Avtalen er gyldig. Rett til rabatt og ev. fritak bortfaller når Avtalen sperres eller heves.

  6.3 Kunden har plikt til å betale for alle Avtalepasseringer som registreres og tilordnes Kundes Avtale med Selskapet. Kundens betalingsplikt gjelder uavhengig av hvem som bruker det registrerte kjøretøyet, og om passeringene er avlest med Brikke eller ved fotografering av kjøretøyets registreringsnummer ved passering av bomstasjon eller ferjeanlegg.

  6.4 Fullstendige betaling for Avtalepasseringer til Selskapet har frigjørende virkning for Kunden. Kundens betalingsplikt for passeringer under Avtalen er overfor Selskapet.
   
 7. Personvern

  7.1 Følgende personopplysninger kan behandles av Selskapet, herunder mottas fra Operatørene og Statens vegvesen:

  a) Kundens navn, fødselsnummer eller D-nummer, øvrige nasjonale ID-nummer, kontaktinformasjon og betalings- og fakturainformasjon.
  b) Identifikasjonsnummer for AutoPASS-brikke.
  c) Sted, dato og klokkeslett for passering.
  d) Prisklasse og pris for passering.
  e) Kjøretøyets registreringsnummer.
  f) Bilde av kjøretøy.
  g) Registrert eier og bruker i Motorvognregisteret.
  h) Avtalenummer for Kundens avtale.

  7.2 Dersom Avtalen overføres til en annen AutoPASS-utsteder kan de personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre avtalen hos ny AutoPASS-utsteder utleveres. Kunden vil varsles senest 14 dager før avtalen overføres til annen AutoPASS-utsteder.

  7.3 Selskapet kan utlevere opplysninger om Kunden, herunder personopplysninger, til Operatører, innkrevingspartnere og Statens Vegvesen i den utstrekning som er nødvendig for å:
  ​​​​​​
  a) 
  Fastsette riktig takst eller vederlag.
  b) Behandle henvendelser fra Kunden.
  c)
   Overføre ansvaret for betalingen til Selskapet.

  7.4 Identifikasjonsnummer for Brikker og kjennemerke kan bli utlevert til Politiet, Tollvesenet og kontrollmyndigheten i Statens Vegvesen for kontroll i henhold til forskrift om elektronisk betalingsenhet i motorvogner (over 3500 kg). For lettere kjøretøy vil kun identifikasjonsnummer for Brikker utleveres.

  7.5 Selskapet kan benytte data til analyseformål og utgi aggregert og anonymisert statistikk. 
   
 8. Opphør av Avtalen

  8.1 Kunden har til enhver tid rett til å si opp Avtalen. Oppsigelsen gjelder fra datoen melding fra Kunde er mottatt av Selskapet og oppsigelsen er registrert i AutoPASS Samvirke. Selskapet vil behandle oppsigelsen uten ugrunnet opphold og normalt tar dette mellom én og fem virkedager. For øvrig gjelder punkt 13  de generelle avtalevilkårene.

  8.2 Kunden er kjent med at betalingsplikten under Avtalen først opphører når oppsigelsesperioden er utløpt, alle utestående krav er betalt og utmeldingen er kvittert og registrert av Statens vegvesen.


  Særlige produktvilkår for AutoPASS-avtaler med Fremtind Service inngått før 1.11.23:

  I henhold til punkt 1.5 i Avtalevilkårene gjeldende tom. 31.10.23 ble AutoPASS-brikken utstedt av Selskapet mot betaling av et depositum. Denne generelle depositumsordningen er avviklet og erstattet av et brikkeabonnement fra 1.11.23.

  For avtaler hvor det er innbetalt depositum etter den gamle ordningen, vil månedlig abonnementsavgift fra 1.11.23 motregnes mot innbetalt depositum frem til depositumet er fullt ut tilbakebetalt. Kunder som sier opp AutoPASS-avtalen med Selskapet før innbetalt depositum er tilbakebetalt vil få refundert tilgodehavende (forutsatt at tilgodehavende beløp overstiger NOK 20).
   

Se som PDF (1MB)